Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–листопад 2021 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

52107979,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

31573577,7

60,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2606937,0

5,0

Переробна промисловість  

С

28966640,7

55,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7559907,8

14,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

951120,9

1,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

6440969,8

12,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2866474,5

5,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

7122419,3

13,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

648291,9

1,2

машинобудування

26-30

1409841,7

2,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

20065805,9

38,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

468595,4

0,9

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.