Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–вересень 2021 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

39741067,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

25254055,3

63,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1879034,8

4,7

Переробна промисловість  

С

23375020,5

58,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

6105161,5

15,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

780267,0

2,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

5200544,2

13,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2355604,2

5,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

5636161,5

14,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

496833,0

1,3

машинобудування

26-30

1158433,1

2,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

14106481,9

35,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

380530,4

1,0

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.