Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–серпень 2021 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

34706288,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

21831771,5

62,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1549256,4

4,5

Переробна промисловість  

С

20282515,1

58,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

5389872,2

15,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

668582,4

1,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4551355,0

13,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2039820,2

5,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4834437,7

13,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

413885,6

1,2

машинобудування

26-30

975954,5

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12537860,5

36,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

336656,1

1,0

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.