Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–липень 2021 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

29706512,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

18695014,8

62,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1272210,3

4,3

Переробна промисловість  

С

17422804,5

58,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4694809,7

15,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

565919,7

1,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3926139,3

13,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1750254,1

5,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4083204,3

13,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

327173,4

1,1

машинобудування

26-30

838487,4

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10717848,8

36,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

293648,6

1,0

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.