Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–травень 2021 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

20535490,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

12511137,1

60,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

789696,2

3,8

Переробна промисловість  

С

11721440,9

57,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3200978,5

15,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

361400,9

1,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2678689,3

13,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1313294,1

6,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2591720,9

12,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

191241,4

0,9

машинобудування

26-30

540533,5

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7816738,3

38,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

207615,3

1,0

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.