Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–квітень 2021 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

16021350,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

9774529,7

61,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

558147,5

3,5

Переробна промисловість  

С

9216382,2

57,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2590074,2

16,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

250912,0

1,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2120339,0

13,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1069122,9

6,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1937173,6

12,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

150682,6

0,9

машинобудування

26-30

415933,3

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6077706,8

37,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

169113,8

1,1

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.