Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–лютий 2021 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

6952791,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

4155385,6

59,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

183873,5

2,6

Переробна промисловість  

С

3971512,1

57,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1145819,1

16,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

123967,3

1,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

924685,6

13,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

530300,0

7,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

755287,3

10,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

56255,2

0,8

машинобудування

26-30

141219,3

2,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2717228,9

39,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

80176,6

1,2

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.