ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Головного управління

статистики у Рівненській області

19 травня 2017 № 68

 

Регламент

Головного управління статистики

у Рівненській області

 

I. Загальні положення

 

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Рівненській області (далі – Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом державної статистики й безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (далі – Держстат).

Головне управління статистика є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний рівень).

 

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держстату, іншими актами законодавства.

 

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені у Положенні про Головне управління статистики у Рівненській області (далі – Положення про Головне управління статистики), затвердженому наказом Держстату від 30.09.2015 № 244 (зі змінами від 20.12.2016 № 242).

 

4. Головне управління статистики у межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Держстату, доручень Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату  видає накази, організовує та здійснює контроль за їх виконанням.

 

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

 

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, затвердження та виконання Державного бюджету України.

 

7. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів працівників Головного управління статистики.

 

8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про підсумки діяльності, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

II. Організація роботи Головного управління статистики

 

1.      Планування роботи

 

1. Основою для планування діяльності Головного управління статистики є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України та технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, План роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, плани роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

 

2. З метою забезпечення узгодженості дій структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики для забезпечення своєчасного виконання плану державних статистичних спостережень та технологічної програми державних статистичних спостережень розробляється Комплексна програма Головного управління статистики (далі – Комплексна програма), яка затверджується начальником Головного управління статистики.

Комплексна програма являє собою послідовний опис процедур, які здійснюються за кожним державним статистичним спостереженням і за роботами з виконання функціональних обов'язків і координації діяльності структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

Комплексна програма формується структурним підрозділом Головного управління статистики, відповідальним за планування, координацію та моніторинг діяльності з урахуванням пропозицій структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики за погодженням з начальником Головного управління статистики, першим заступником, заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

З Комплексної програми формується витяг, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

3.         Зміни до Комплексної програми після погодження із першим заступником, заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень затверджуються начальником Головного управління статистики.

 

4. На підставі Комплексної програми структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають поточні плани роботи, які затверджуються начальником, або першим заступником, заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та начальниками відокремлених підрозділів.

У планах роботи структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики визначаються відповідальні за виконання запланованих заходів та строки їх виконання.

 

5. Головне управління статистики складає річні плани за відповідними пріорітетними напрямами роботи, передбаченими чинним законодавством та визначеними Держстатом.

 

6. Моніторинг виконання Комплексної програми Головного управління  статистики  здійснюється структурним підрозділом Головного управління статистики, відповідальний за планування, координацію та моніторинг діяльності Головного управління статистики, поточних планів роботи – керівниками структурних та відокремлених підрозділів відповідно.

 

7. Після закінчення звітного періоду готується звіт про виконання Комплексної програми, який подається на розгляд колегії Головного управління статистики.

 

8. Звіт про виконання Комплексної програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

2.      Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики

 

1.       Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.

 

2.       Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики  затверджується наказом Головного управління статистики, у якому визначаються:

 

1)       перелік структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики;

 

2)       перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

 

3)       порядок виконання функціональних повноважень першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

 

3.        Положення про структурні підрозділи Головного управління статистики, а також підрозділи у їх складі, розробляються керівником відповідного підрозділу, погоджуються юридичною службою, службою управління персоналом, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та затверджуються наказом Головного управління статистики.

Положення про відокремлені підрозділи Головного управління статистики розробляються юридичною службою і службою управління персоналом на підставі Примірного положення про Управління (відділ, сектор) статистики в районі (в місті) Головного управління статистики в області й затверджується наказом Головного управління статистики.

 

4.    Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів, підрозділів у їх складі та відокремлених підрозділів Головного управління статистики визначаються в положеннях про ці підрозділи.

Посадові обов’язки інших працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики визначаються посадовими інструкціями, які розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються юридичною службою, службою управління персоналом та затверджуються начальником Головного управління статистики.

 

3.      Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші

допоміжні органи

 

1.     Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, вироблення рекомендацій з питань реалізації державної політики у сфері статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";

експертна комісія Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області;

тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";

конкурсна комісія Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України "Про державну службу";

дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків;

комісія з оцінки корупційних ризиків у Головному управлінні статистики є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворено для проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Головного управління статистики або під час її періодичного перегляду.

 

2.     Головним управлінням статистики можуть бути утворені і інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

3.     Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджує начальник Головного управління статистики.

 

4.      Управління персоналом та проходження державної служби

 

1.     Організацію роботи з управління персоналом в Головному управлінні статистики здійснює підрозділ управління персоналом відповідно до положення про нього.

 

2.     Підрозділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в Головному управлінні статистики, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

3.     Підрозділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, цим Регламентом і наказами Держстату та Головного управління статистики, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

 

4.     Прийняття осіб на роботу до Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.

 

5.     Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

 

6.     Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Головному управлінні статистики регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

 

7.     Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

 

8.        Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.

 

9.        З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше, встановлення випробування є обов'язковим.

 

10.    Присвоєння рангів державним службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

 

11.    Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

 

12.     Працівники Головного управління статистики у своїй діяльності дотримуються вимог моральних норм професійної поведінки,  передбачених Етичним кодексом працівників органів державної статистики, затвердженим наказом Держстату.

 

13.     З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

14.     Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.

 

15.      Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування  в Головному управлінні статистики у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань), порядок прийняття та передачі працівниками діловодства (справ і майна) при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики, затвердженими загальними зборами (конференцією) працівників Головного управління статистики за поданням начальника Головного управління статистики та профспілкового комітету Головного управління статистики.

 

16.      За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки державному службовцю;

відзначення Почесною грамотою Головного управління статистики;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

представлення до відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

представлення до відзначення заохочувальними відзнаками місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики, керівники структурних і відокремлених підрозділів Головного управління статистики за погодженням з першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

17.     невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України «Про державну службу».

Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

 

III. Нормотворча діяльність

 

1. Нормотворча діяльність Головного управління статистики проводиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Держстату, а також з ініціативи Головного управління статистики.

 

2. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні статистики покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції. Для розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні статистики може утворюватися робоча група відповідно до наказу Головного управління статистики.

 

3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

1) проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;

2) визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

3) перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили;

4) перевіряється наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а також ознаки дискримінації;

5) забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування та в разі потреби вносяться необхідні поправки;

6) уживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема, організовується та проводиться за участю заінтересованих місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

 

4. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику Головного управління статистики обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами, юридичною службою, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики.

 

5.      Нормативно-правові акти, які зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, установлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації, мають міжвідомчий характер, підлягають у встановленому порядку державній реєстрації.

 

IV.            Організація роботи з документами та контролю виконання

 

1.      Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Головному управлінні статистики, затвердженої наказом Головного управління статистики та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, Типової інструкції з діловодства в територіальних органах державної статистики України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 11 лютого 2014 року № 34.

 

2.     Інструкція з діловодства в Головному управлінні статистики встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

 

3.     Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

 

4.     Відповідальність за організацію діловодства в Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

 

5.     За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України, наказах Держстату, дорученнях Голови Держстату, місцевих органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, відповідають перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

6.     За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних  та відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.

 

7.     Організація діловодства в Головному управлінні статистики покладається на структурний підрозділ, до функції якого належать питання документального забезпечення та контролю виконання.

8.     До основних видів роботи з документами належать:

 

1)    реєстрація вхідної кореспонденції;

 

2)     робота з документами у структурних та відокремлених підрозділах;

 

3)      оформлення копій та додатків до документів;

 

4)      реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

 

5)      організація та здійснення контролю за виконанням документів;

 

6)      складення номенклатури та формування справ;

 

7)       підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

 

8)      ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.

 

9.       Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

 

10.   Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю, за переліком документів, затвердженим начальником Головного управління статистики.

 

11.   Обов’язково контролюється виконання завдань, передбачених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, розпорядчі документи та доручення керівництва Держстату та Головного управління статистики, рішення колегії Держстату та Головного управління статистики, запити на публічну інформацію.

 

12.   Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

13.      Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу підрозділу, до функції якого належать питання документального забезпечення та контролю виконання.

 

14.      У структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

 

15.      Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою сектору управління персоналом та документального забезпечення, яка відповідає за контроль, і подається керівництву Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.

 

16.      Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

 

V.      Порядок проведення нарад

 

1. Загальні положення

 

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників відокремлених підрозділів Головного управління статистики, а також інших осіб.

 

2. Наради проводять начальник, перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики, а також керівники структурних та відокремлених підрозділів.

 

3. На наради можуть бути запрошені особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

 

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний або відокремлений підрозділ Головного управління статистики за компетенцією.

 

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки вирішує начальник Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

 

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) структурним підрозділом Головного управління статистики з питань поширення інформації та комунікацій з громадськістю на основі матеріалів структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

 

2. Апаратні наради

 

1.    Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першого заступника начальника Головного управління статистики.

 

2.    Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

3.    Проект порядку денного апаратної наради погоджує начальник Головного управління статистики, який доводить до відома першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

 

4.    Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

 

5.     Підготовку, організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, відповідальний за планування, координацію та моніторинг статистичної діяльності.

 

3. Оперативні наради

 

1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник чи заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

 

2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводять керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

 

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що його підписує головуючий.

 

4. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний або відокремлений підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

4. Міжвідомчі наради

 

1.     Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Головному управлінні статистики можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших державних органів, громадських організацій тощо.

 

2.     Порядок денний і матеріали надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

 

3.     Організація міжвідомчих нарад покладається на першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики  відповідно до розподілу функціональних повноважень і структурний підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

5. Семінари (семінар-наради)

 

1.     З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики проводяться семінари, семінар-наради (далі – семінари), у тому числі за потреби виїзні.

 

2.     Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів) покладається на структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

 

3.     У разі участі керівництва Головного управління статистики в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву Головного управління статистики відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики за три робочі дні до дня проведення.

 

4.     Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики, який ініціював проведення семінару.

 

VI. Взаємодія Головного управління статистики

з іншими державними органами та

органами місцевого самоврядування

 

1.     Головне управління статистики у процесі виконання покладених на нього завдань  взаємодіє в установленому порядку з іншими  державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, а також з підприємствами, установами та організаціями.

 

2.     Головне управління статистики, з метою ефективної співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

 

1)    використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з територіальними органами, місцевими органами державної влади,  органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;

 

2)    надає державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

 

3)    подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;

 

4)    залучає в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Головного управління статистики.

 

5)    забезпечує взаємодію інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, шляхом взаємного обміну інформацією;

 

6)    здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                     08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);

 

7)         здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані із виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

 

3.              Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб.

 

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

 

1.          Взаємодія між Головним управлінням статистики, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом:

            розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики;

            проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній;

            публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів;

            підготовки теле- і радіопередач;

            виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.

 

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян

та доступу до публічної інформації.

Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 

1.         Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, інших актів законодавства.

 

2.     Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики, розробленої відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та затверджується наказом Головного управління статистики.

 

3.    Особистий прийом громадян проводить начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики, у відокремлених підрозділах – керівниками відокремлених підрозділів відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики та графіка прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, затвердженого наказом Головного управління статистики, які підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

4.    У Головному управлінні статистики діє телефонна "гаряча лінія".

 

5.    Участь у роботі телефонної "гарячої лінії" Головного управління статистики бере начальник Головного управління статистики.

 

6.    Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".

 

7.    Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

 

ІХ. Міжнародне співробітництво

 

1.    Головне управління статистики відповідно до покладеного на нього завдання бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції.

 

Х. Запобігання та виявлення корупції у Головному управління статистики

 

1.       Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

 

2.       Головне управління статистики у межах компетенції забезпечує здійснення Антикорупційної програми, що повинна передбачати:

 

1)    визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

 

2)    оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

 

3)     заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

 

4)     навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

 

5)    процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

 

6)    інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.