ЗАТВЕРДЖЕНО

конференцією державних службовців

Головного управління статистики у

Рівненській області

Протокол № 1  від 26.03.2020

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

в Головному управлінні статистики у Рівненській області 

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Головного управління статистики у Рівненській області (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку державних службовців в структурних підрозділах Головного управління статистики у Рівненській області (далі – ГУС у Рівненській області), режим роботи, умови перебування державних службовців в структурних підрозділах ГУС у Рівненській області та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2. Службова дисципліна в ГУС у Рівненській області ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців за поданням начальника ГУС у Рівненській області і  виборного органу первинної профспілкової організації на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку» (зі змінами).

 

4. Правила доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у ГУС у Рівненській області, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки державного службовця

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. Для державних службовців встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: субота та неділя, а також тривалість роботи по днях тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин.

 

3. Встановлено для державних службовців такий розпорядок роботи:

початок робочого дня - о 9-00

перерва для відпочинку і харчування (обід) – з 13.00 до 14.00

закінчення робочого дня - о 18-15

в п’ятницю закінчення робочого дня - о 17-00

 

Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Іншим працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Організація обліку робочого часу державних службовців ГУС у Рівненській області покладається на керівників структурних підрозділів ГУС у Рівненській області. Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до сектору управління персоналом ГУС у Рівненській області у формі табеля обліку робочого часу.

7. Вихід державних службовців ГУС у Рівненській області за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових питань відбувається з відома безпосереднього керівника, про що робиться запис у журналі реєстрації переміщень працівників у службових цілях.

8. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності)   такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі ГУС у Рівненській області. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ГУС у Рівненській області повинен визначатись з  урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі ГУС у Рівненській області можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення ГУС у Рівненській області;

обов’язкового перебування в приміщенні ГУС у Рівненській області (залучення інших працівників ГУС у Рівненській області, проведення консультацій, нарад тощо).

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ГУС у Рівненській області обліковується як робочий час.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я начальника ГУС у Рівненській області щодо причин своєї відсутності.

4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ГУС у Рівненській області.

V. Перебування державного службовця в ГУС у Рівненській області у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника ГУС у Рівненській області, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові,  неробочі дні.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надаються протягом місяця відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

3. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних вебсайтах органів державної влади та на власному сайті ГУС у Рівненській області.

 

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Начальник ГУС у Рівненській області зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку начальником ГУС у Рівненській області покладені відповідні функції.

2. Державні службовці повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці відповідає начальник ГУС у Рівненській області та визначені ним відповідальні особи, на яких покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно особі, уповноваженій начальником ГУС у Рівненській області. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються начальником ГУС у Рівненській області, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації.