ЗАТВЕРДЖЕНО

конференцією трудового колективу

Головного управління статистики

у Рівненській області

Протокол  № 1  від  19.10.2018

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

в Головному управлінні статистики у Рівненській області

 

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Головного управління статистики у Рівненській області (далі – Правила) відповідно до ст.43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну статистику», Положення про Головне управління статистики у Рівненській області визначають трудовий розпорядок для працівників Головного управління статистики у Рівненській області (далі – Головне управління статистики).

2. Правила мають на меті сприяти подальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню робочого часу, високій якості робіт, підвищенню продуктивності праці, успішному виконанню завдань, покладених на органи державної статистики.

3. Питання, які пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються адміністрацією Головного управління статистики в межах наданих повноважень, а у випадках, що передбачені діючим законодавством і Правилами, – спільно або за узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організації Головного управління статистики (далі – Профспілка) і трудовим колективом.

4. Правила є обов'язковими для всіх працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

5. Правила доводяться до відома працівників Головного управління статистики, ознайомлення з якими вони засвідчують особистим підписом.

           

II. Порядок прийняття на  роботу та звільнення працівників

1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Головного управління статистики здійснюються відповідно до Закону України “Про державну службу”, Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів.

2. Прийняття на державну службу на посади категорій “Б” та “В”, передбачених статтею 6 Закону України “Про державну службу”, проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому чинним законодавством.

3. Просування по службі державного службовця здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відровідно до чинного законодавства.

4. Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

5. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Головного управління статистики здійснюється за наказом Головного управління статистики в порядку, передбаченому чинним законодавством. Днем початку виконання працівником своїх службових обов’язків є день, дата якого зазначена в наказі Головного управління статистики. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

6. При прийнятті на  роботу працівник подає до служби управління персоналом Головного управління статистики:

– трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– заяву про прийняття на роботу;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;

– військовий квиток (для військовозобов’язаних);

– документи про пільги;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (для державних службовців);

– декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік (для державних службовців);

– довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);

– інші документи, передбачені чинним законодавством України.

7. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від особи, яка приймається на  роботу, відомості про його партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

8. Відповідно до ст.27 КЗпПУ, строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з Профспілкою – шести місяців; строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі про прийняття на роботу.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

9. У наказі Головного управління статистики про прийняття на роботу (про призначення на посаду) зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, та умови оплати праці.

З наказом про прийняття працівника на роботу (про призначення на посаду) працівник ознайомлюється, про що засвідчує особистим підписом.

10. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

11. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в Головному управлінні статистики керівник служби управління персоналом Головного управління статистики зобов’язаний:

– ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис), а також з умовами та оплатою його праці;

– ознайомити працівника із цими Правилами;

– довести до відома наказ Головного управління статистики про призначення працівнику досвідченого та висококваліфікованого наставника (для державного службовця).

– представити працівника в підрозділі, до якого він прийнятий на роботу.

12. Кожному працівнику, який відпрацював понад  п’ять днів, робиться відповідний запис у трудовій книжці, а працівнику, який до прийняття на роботу не мав трудового стажу, заводиться трудова книжка в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у службі управління персоналом  Головного управління статистики.

Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58.

13. Переведення працівників на іншу роботу в Головному управлінні статистики здійснюється за умови службової (виробничої) необхідності відповідно до чинного законодавства України.

14. Припинення трудових відносин між Головним управлінням статистики та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

Працівники Головного управління статистики мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це начальника Головного управління статистики письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, начальник Головного управління статистики своїм наказом звільняє працівника у строк, обумовлений працівником.

15. За домовленістю між працівником і начальником Головного управління статистики працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.

16. Припинення трудових відносин з ініціативи адміністрації Головного управління статистики без згоди Профспілки допускається у випадках:

– ліквідації Головного управління статистики;

– незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;

– звільнення працівника, який не є членом професійної спілки, що діє в Головному управлінні статистики;

– звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством;

– поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

– звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в т.ч. дрібні) державного або громадського майна, встановленого вироком суду чи постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

17. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу», а саме:

– у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84 цього Закону);

– у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 цього Закону);

– за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86 цього Закону);

– за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 87 цього Закону);

– у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 88 цього Закону);

– у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону);

– у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;

– у разі застосування заборони, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

18. Працівник до звільнення з посади зобов’язаний передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно особі, уповноваженій начальником Головного управління статистики. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом та працівником, який звільняється. Один примірник акта видається працівнику, який звільняється, інший примірник долучається до особової справи працівника.

19. У день звільнення служба управління персоналом Головного управління статистики зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до наказу Головного управління статистики та чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

           

III. Основні обов’язки і права працівників.

1. Основними обов’язками працівників Головного управління    статистики є:

– додержання Конституції України, Кодексу Законів про працю України, Законів України «Про державну службу», «Про державну статистику» «Про запобігання корупції», Положення про Головне управління статистики у Рівненській області, Положення про структурні, відокремлені підрозділи та підрозділи у їх складі, інших нормативно-правових актів;

– сумлінне виконання службових обов’язків, якісне та своєчасне виконання завдань, визначених положеннями про Головне управління статистики, про підрозділ, у якому працює працівник, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва Головного управління статистики та безпосереднього керівника підрозділу;

– недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника Головного управління статистики;

– забезпечення відповідно до законодавства збереження та захисту статистичної інформації, дотримання її конфіденційності, реалізації державної політики стосовно державної таємниці;

– недопущення дій, які ускладнюють діяльність Головного управління статистики або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

– шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників Головного управління статистики, дотримання високої культури спілкування, вимог етичної поведінки;

– постійне вдосконалення організації роботи і підвищення кваліфікації;

– дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

– вжиття заходів щодо усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це начальника Головного управління статистики, його заступників, інших керівників;

– утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

– збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в адміністративних приміщеннях;

– своєчасне подання до служби управління персоналом Головного управління статистики відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).

2. Працівники Головного управління статистики мають право:

– користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників Головного управління статистики та інших осіб;

– брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень           (у межах своїх повноважень);

– на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, (якщо він державний службовець), стажу роботи, якості виконання своїх обов’язків, особистого внеску в загальний результат роботи Головного управління статистики тощо;

– на безпечні та належні для ефективної роботи умови праці;

– на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу.

3. Повноваження працівників визначаються положеннями про Головне управління статистики, структурні та відокремлені підрозділи та посадовими інструкціями працівників, які розробляються керівниками відповідних підрозділів.

           

IV. Основні обов’язки керівництва Головного управління статистики, керівників структурних та відокремлених  підрозділів Головного управління статистики

Керівництво Головного управління статистики, керівники  структурних та відокремлених  підрозділів зобов’язані:

– вживати заходів щодо підвищення рівня та ефективності роботи структурних та відокремлених підрозділів, посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи, застосовуючи при цьому вимоги, встановлені Законом України «Про державну статистику» та іншими законодавчими актами;

– правильно і раціонально організувати роботу працівників, закріпити за ними робочі місця, своєчасно до початку дорученої справи ознайомлювати з установленим завданням, забезпечувати роботою протягом всього робочого дня;

– забезпечувати неухильне додержання трудової і виробничої дисципліни, постійно проводити роботу по її зміцненню, скороченню витрат робочого часу, раціональному використанню трудових ресурсів, вживати заходи до порушників трудової дисципліни, беручи до уваги при цьому думку трудового колективу;

– додержуватись чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки, постійно займатися питаннями поліпшення умов праці, забезпечувати належне технічне обладнання робочих місць та створювати на них сприятливі умови роботи;

– забезпечувати умови для підвищення продуктивності праці, поліпшення якості робіт, раціонального використання робочого часу, матеріалів, ресурсів, підвищувати рівень морального і матеріального стимулювання високопродуктивної праці, підтримувати, розвивати ініціативу та активність працівників, використовуючи для цього загальні збори трудового колективу, конференції та інші форми громадського самоврядування;

– своєчасно доводити до структурних та відокремлених підрозділів планові завдання, забезпечувати їх виконання з найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів;

– забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників та рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням для працівників, які навчаються в учбових закладах без відриву від виробництва;

– постійно і наполегливо працювати над створенням сприятливого морально-етичного та психологічного клімату в трудових колективах структурних та відокремлених підрозділів;

– уважно ставитись до потреб і запитів працівників, забезпечувати поліпшення їх соціально-побутових умов;

– своєчасно розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників, інформувати їх про вжиті заходи.

 

V. Робочий час і його використання

1. Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до цих Правил, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов’язки.

2. Для працівників Головного управління статистики встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

В окремих випадках тривалість щоденної роботи, у тому числі час початку та закінчення щоденної роботи та обідньої перерви, визначається графіком, що встановлюється наказом Головного управління статистики за погодженням з Профспілкою.

3. Початок і закінчення роботи та обідня перерва працівників Головного управління статистики встановлюються в такі години:

 

початок робочого дня - о 9-00

перерва для відпочинку і харчування (обід) – з 13.00 до 14.00

закінчення робочого дня - о 18-15

в п’ятницю кінець робочого дня - о 17-00

 

4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину.

5. Облік робочого часу здійснюється у табелі робочого часу та в автоматизованій системі обліку витрат робочого часу.

6. Вихід працівників Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів за межі адміністративних будівель у робочий час зі службових питань відбувається з відома безпосереднього керівника, про що робиться запис у журналі реєстрації переміщень працівників у службових цілях.

7. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади державних службовців, та інші категорії працівників залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку.

8. За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, протягом місяця йому може бути надано інший день відпочинку.

9. Відповідно до статті 57 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо чинним законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги  у розмірі, передбаченому чинним законодавством. За кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу державної служби державним службовцям надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

10. За наказом Головного управління статистики працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час робочого року.

11. Іншим категоріям працівників Головного управління статистики щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше 24 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством.

12. Умови і порядок надання додаткових відпусток іншим категоріям працівників Головного управління статистики встановлюються згідно із Законом України «Про відпустки», Кодексом законів про працю України та колективним договором.

13. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється начальником Головного управління статистики з урахуванням необхідності забезпечення роботи Головного управління статистики та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік та затверджується начальником Головного управління статистики за погодженням з Профспілкою і доводиться до відома всіх працівників.

14. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

 

VI. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність

1. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я начальника Головного управління статистики щодо причин своєї відсутності.

 

VIІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1. Порушення працівником Правил, невиконання чи неналежне виконання ним службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.

2. Відповідно до законодавства про працю України, до працівників можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

а) догана;

б) звільнення з роботи.

3. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись заходи дисциплінарного впливу, передбачені ст. 66 Закону України «Про державну службу»:

а) зауваження;

б) догана;

в) попередження про неповну службову відповідність;

г) звільнення з посади державної служби.

4. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

5. При обранні виду стягнення повинна враховуватись ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попереднє ставлення працівника до роботи.

6. До моменту застосування дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу) до працівника  адміністрація Головного управління статистики одержує від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника надати таке пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. Про відмову від надання пояснення складається акт, який підтверджується підписами не менше двох працівників.

7. Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване:

за систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, які покладені на працівника трудовим договором або Правилами, якщо до нього раніше застосовувалося дисциплінарне стягнення,

за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин),

за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.

8. Дисциплінарне стягнення (захід дисциплінарного впливу) оформляється наказом Головного управління статистики та оголошується працівникові, ознайомлення з яким він засвідчує особистим підписом. В необхідних випадках наказ доводиться до відома усіх працівників.

9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу) працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню (заходу дисциплінарного впливу), то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення (захід дисциплінарного впливу) з нього може бути знято достроково наказом  Головного управління статистики.

11. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу), заохочення до працівника не застосовуються.